Актуално

October 30, 2017

Д-р Невена Граматикова е лектор в образователния център на теккето „Шахкулу Султан“ в Истанбул (28-29 октомври 2017 г.)

Втора поредна учебна година в комплекса на теккето „Шахкулу Султан“ в Истанбул, който действа като религиозно-култов, социален и културно-образователен център с подкрепата на фондация „Шахкулу Султан“ (Şahkulu Sultan Vakfı), се провежда Алевийска академия (Şahkulu Alevi Akademisi). Тя включва лекционен курс по проблематиката, свързана с историята, религиозната традиция, култовата практика, култовата мрежа, литературата и съвременните аспекти на алевизма като религиозно-социален и културен феномен. Лекциите се изнасят от водещи специалисти изследователи, които се занимават с различни аспекти на тази проблематика и работят в различни университети и центрове в Турция и извън нея. Лекциите са придружени с дискусии с присъстващите слушатели. Зимният лекционен цикъл по програма е 10 седмици (съботните дни от 21 октомври до 23 декември 2017 г.) и включва разнородни теми. В рамките на този курс лекции и семинари слушателите имат възможност да се запознаят с теми като:

 • Въпросът за властта в ранната история на исляма
 • Основите на учението на Алевизма и неговия мисловен свят
 • Мястото на Ехлибейт в алевизма и култът към 12-те имама
 • Мястото на светците в алевизма
 • Алевизмът-бекташизмът на Балканите
 • Вилайетнамето на Демир Баба и аспекти от историята и установяването на алевизма на Балканите и в българските територии
 • Градът и съвременни социологически аспекти на алевизма
 • Живеещият алевизъм
 • Републиката, музиката и алевиите
 • Турските медии и алевизмът
 • Алевизмът и архитектурата
 • Литературата и алевизмът
 • Тюркската музика и алевизмът
 • Алевизмът и алевиите в османските документални източници
 • Републиканският период и алевиите

Според програмата сред лекторите от втория учебен лекционен курс в теккето „Шахкулу Султан“ са Айхан Айдън (журналист и изследовател), д-р Махир Полат, доц. д-р Армаган Елчи, Исмаил Кайгусуз, доц. д-р Шюкрю Аслан, проф. Филиз Кълъч, Айдън Тонга, Недждет Сарач, д-р Невена Граматикова (от Фондация „Либерална интеграция“ – София) и др.

На 28 октомври в рамките на програмата на Академията представителят на Фондация „Либерална интеграция“ (София) Н. Граматикова изнесе лекция в два модула на теми „Вилайетнамето на Демира Баба и алевизмът“ и „История на установяването на алевийско-бекташийските общности в българските територии и аспекти от религиозната им и ритуално-обредна практика“. Лекциите бяха посрещнати с интерес от присъстващите, а някои въпроси станаха предмет на дискусии. Те се запознаха с неизвестни за тях моменти от историята и жизнената традиция на алеви-бекташите в България и проявиха желание за разширяването на това знание и в по-нататъшни лекции.

На 29 октомври в рамките на продължаващите мероприятия в теккето имахме възможност да разгледаме библиотеката на културно-образователния център, която събира изключително богата литература в областта на посочената проблематика, както и издания на турски език в областта на философията, историята, литературата и културата, както и някои чуждоезични издания. Тук поработихме с някои научни издания, които са недостъпни в България. Присъствахме на обучителен семинар за младежи от тази общност, както и на музикални изпълнения със саз от духовни водачи (дедета), закири и по-млади хора, занимаващи се с музика.

 

Актуално, Дейност