Актуално

November 19, 2021

Превенция и борба с насилието над жени и момичета

Изпълнителният директор на Фондация „Либерална интеграция“- г-жа Биршен Ибрямова взе участие онлайн в семинар на тема „Превенция и борба с насилието над жени и момичета“. Семинарът бе организиран от Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Варшава в периода 16-17 ноември, 2021г. В мероприятието участваха над 400 представители на държавите членки на ОССЕ, институциите на ОССЕ и изпълнителните структури на ОССЕ, представители на междуправителствени организации, представители на гражданското общество и изследователи от 57-те участващи държави.

На събитието бяха обсъдени изпълнението на ангажиментите на ОССЕ за предотвратяване и борба с насилието срещу жени, включително ефективни механизми за превенция, защита и наказателно преследване, както и последиците от насилието срещу жените, засягащи участието на жените в гражданското и политическото пространство. Основа  на дискусиите  бяха темите за насилието над жени в рамките на пандемията COVID-19 и нейните дългосрочни последици, сексуално и основано на пола насилие и конфликти, насилие срещу жени в политическия и обществен живот и насилие срещу жени, живеещи в ситуации на уязвимост, като мигранти, бежанци и лица, изложени на риск от разселване, поради техните социални, икономически или други обстоятелства, както и изпитващи множество форми на дискриминация.

Актуално