Актуално

July 10, 2017

Невена Йосифова Граматикова – Автобиография

Невена Граматикова е родена  на 29.07.1966 г. в с. Севар, Разград. Завършва „История“ в СУ „Св. Климент Охридски. Специализацията й е на тема „България и Балканите в периода ХV-ХIХ в.”

През 1991 г. печели редовна аспирантура към Института по Балканистика към БАН – София, секция “История на балканските народи през ХV-ХIХ век”. До юли 1997 г. е редовен аспирант и работи по темата “История и разпространение на суфизма и мистичните ордени на Балканите и хетеродоксната ислямска традиция”. Дисертацията на тема „Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и съвременност” е защитена към Специализирания научен съвет по нова и най-нова история към ВАК.

През учебната 1998–1999 година е преподавател по история в 55-то СОУ “Петко Каравелов” – София.

През учебната 2001-2002 година е хоноруван преподавател по история и история на балканските народи в Балканско училище – София.

В периода 2007 – 2010 година е редактор-преводач и репортер в отдел “Балкани” на Информационна агенция “Фокус”, като има задачата да следи събитията в политическия, икономическия и социалния живот на Турция и съседните страни с основен работен език турски и допълнителен руски.

В периода 2010- 2011 година е редактор и преводач в информационния сайт News.bg“, отразяващ актуалната политическа ситуация в страната и света и отразяващ още информация – текуща и аналитична, в социалната, културната и икономическата област.

От декември 2011 година работи  във Фондация „Либерална интеграция”.

Има редица публикации в областта на научно-изследователските си занимания, както и няколко информационно-аналитични статии в новинарските агенции, в които е работила.

ПУБЛИКАЦИИ

 1. Н. Гаврилова. Движението на Шейх Бедреддин Махмуд и неговите последователи. – В: Българският петнадесети век (Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. София, 19-21. X. 1992). София, 1993, с. 93-107.
 2. Н. Гаврилова. Животът на представителите на мюсюлманските секти през призмата на тяхната религиозна доктрина. – В: Сп. “Български фолклор”, 1993, кн. 3, с. 69-79.
 3. Н. Гаврилова. Ортодоксални мюсюлмани и християни през погледа на представителите на ислямските секти. – В: Сборник “Представата за другия” на Балканите. София, 1995, с. 62-67.
 4. Н. Граматикова. Житието на Демир Баба и създаването на ръкописи от мюсюлманите от хетеродоксните течения на исляма в Североизточна България (извор за културната и религиозната им история). – В: Сборник “Мюсюлманската култура в българските земи”. Изследвания. София, 1998, с. 400-435.
 5. Н. Граматикова. Ислямски неортодоксални течения в българските земи. – В: Сборник “История на мюсюлманската култура в българските земи”. Изследвания. София, 2001, с. 192-284.
 6. Н. Граматикова. Превратностите на времето и проблемът с идентичността на алианите в България. – В: Сборник “Етнология на суфитските ордени – теория и практика”. София, 2001, с. 254-318.
 7. Н. Граматикова. Отман Баба – един от духовните патрони на ислямската хетеродоксия в българските земи. – В: Историческо бъдеще, 2001, 2, с. 75-110.
 8. Н. Граматикова. Алевии (алиани, къзълбаши). – Пътеводител за духовните общности в България. София, 1998, с. 5-15.
 9. Н. Граматикова. Човекът – олицетворение на божествената любов. – в-к “Екип 7” – Разград, 1 септември 2003.
 10. Н. Граматикова. Агиографската традиция на неортодоксалния ислям в контекста на мюсюлманската житийна литература. – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1. Миналото – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. С., 2008, с. 164-205.
 11. Н. Граматикова. Универсалните общочовешки ценности в поезията и традиционната култура на алевийско-бекташийската общност в България. – В: Ценности и глобализация. Сборник от международна научна конференция „Ценности и глобализация“ под научното ръководство на проф. д.и.н. Христина Мирчева (10-11 ноември 2006 г.). Научни известия (Югозападен университет „Неофит Рилски“ (Правно-исторически факултет)), година VI, кн. 3, 2010, Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 52-61.
 12. Н. Граматикова. Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и съвременност. София, 2011.
 13. Н. Граматикова. Култовите центрове на мистицизма като места на книжовност и познание. – В: Сборник „Места на всекидневието на Балканите“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, 7-43.
 14. Н. Граматикова. Ролята на поетично-музикалната традиция с религиозно-мистичен характер за съхраняването и изявата на алевийско-бекташийската култура в Лудогорието. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. София, 2016, 531-591.
 15. Н. Граматикова. Мухйиддин Абдал – един духовен проповедник от алевийско-бекташийската общност в Източните Балкани под османска власт. – Приета за печат в списание „Историческо бъдеще“.
 16. Н. Граматикова. Установяването на представители на мистичните течения, свързани с неортодоксалния ислям, в Тракия и отражението върху динамиката на поселищната система в този регион (края на XIV-XVII век). – Доклад от конференция „Развитие и динамика на поселищната система в Тракия XIII-XVIII век“ (25-26 ноември 2014), организирана от Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Под печат.
 17. Н. Граматикова. Менакъбнамето на Шейх Бедреддин Симави от Хафъз Халил като биографичен и исторически източник за събитията от края на XIV-XV век. – В: Статия, четена и подготвена за международния научен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа“. Измир, 2-6 юни 2016, под печат.
 18. N. Gramatikova. Changing fates and the issue of Alevi identity in Bulgaria. – В: Сб. “Етнология на суфитските ордени – теория и практика”. София, 2001, с. 564-621.
 19. N. Gramatikova. Otman Baba – one of spiritual patrons of Islamic heterodoksy in Bulgarian lands. – Etudes Balkaniques, 2002, № 3, p. 71-102.
 20. N. Gramatikova. The Vilayet-name of Demir Baba as a Sourse on the History of Unorthodox Islam in North-Eastern Bulgaria. – Във: Folklor/Edebiyat, cilt VIII, sayi 29 (2002), s. 295-300.
 21. Gramatikova, N. The Historical Development of Bektashism in Bulgaria (Tarihsel Süreç İçinde Bulgaristan’da Bektaşiliğin Gelişimi). – İn: Alevilik – Bektaşilik Araştırmaları Dergisi (Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum). Sayı: 5, 2012, p. 26-88.
 22. N. Gramatikova; O. Sabev. Balkanlarda Hz. Ali Kültü (Bulgaristan Örneği). – В: Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali. Bursa, 2005, s. 285-300.
 23. N. Gramatikova. Hacı Bektaş Veli’nin Tarihi ve Tasavvufi Kimliği ve Bulgaristan’da Hacı Bektaş Veli Kültünün İzleri. – В: Hacı Bektaş Veli’nin Tarihsel Kimliği, Düşünce Sistemi ve Etkileri. III. Uluslararası Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu. Üsküp/Scopje, 30-31 Ekim 2009. Bildiriler. Ankara, 2010, s. 61-69.
 24. N. Gramatikova. Yunus Emre’nin Görüşleri ve bu Görüşlerin Bulgaristan’da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına Yansıması. – В: Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir, Bildiriler.
 25. 24. Gramatikova. Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Kültürünün Korunmasında ve İfadesinde Nefeslerin ve Zakirliğin Yeri ve Rolü: Deliorman Bölgesi Örneği. – В: Balkanlarda Alevilik Bektaşilik. Çorlu, 2015, 155-197.
 26. N. Gramatikova. Kerbela Faciası ve Hazreti Hüseyin Acısı – Bulgaristan ve Balkanlar’daki Alevi-Bektaşilerin Dini Sisteminin İşaretleyici Boyutu. – В: Kerbela ve Hz. Hüseyin. Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu Bildirileri (14-15 Mayıs 2015). Ankara: Yol Yayınları, 2016.
 27. N. Gramatikova. Bulgaristan’da Gayri-Sünni Eğilimli (Alevi-Bektaşi Eğilimli) Dini-Mistik Geleneğinin Yerleşmesine İlişkin Toponimik ve Onomastik Bir Bakış. – 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu (08-10 Ekim 2015). Sempozyum Bildirileri. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016, 354-378.
 28. Gramatikova. Yunus Emre’nin ve diğer Yunus’ların Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Topluluğun Üzerinde Etkileri ve İzleri. – В: 1. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 15-16 Ekim, Manisa, Bildiri Kıtabı.
 29. Gramatikova. Balkanların Dinî ve Siyasî Tarihi Açısından İki Kaynak: Seyyid Ali Sultan ve Demir Baba Velâyetnamelerinin Karşılaştırılması. – В: 2. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik: Seyid Ali Sultan Sempozyumu Bildirileri (12-13 Nisan 2015), Çorlu (Под печат).
 30. N. Gramatikova. The Menakibname of Sheikh Bedreddin of Simav by Hafiz Khalil as Biographical and Historical Source of The Events From The End of 14th and The Beginning of 15th Century (Менакъбнамето на Шейх Бедреддин Симави от Хафъз Халил като биографичен и исторически източник за събитията от края на XIV-XV век.). – В: The International Börklüce Mustafa Symposium (Международен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа“, 2-6 Юни 2016) (Под печат).

СТАТИИ В ИНФОРМАЦИОННИ САЙТОВЕ (избрани)

 1. Н. Граматикова. Има и друга възможна Турция. – News.bg (21. 06. 2013)
 2. Н. Граматикова. Турция по пътя към членство в ЕС – Информационна агенция „Фокус“ – 2009 г.
Дейност