Актуално

July 10, 2017

Участия в конференции, симпозиуми и семинари на Н. Граматикова (период 1991-2017)

I. Участия в конференции в периода 1991-2011 година

 

 1. Участие в научна конференция „Представата за „другия“ на Балканите“, проведена през лятото на 1992 година от Института по Балканистика към БАН в сътрудничество със СУ „Св. Кл. Охридски“, НБКМ и други институти на БАН (в София). Изнесеният доклад е на тема „Ортодоксални мюсюлмани и християни през погледа на представителите на ислямските хетеродоксни секти“. Докладът е публикуван в сборник от конференцията.
 2. Участие в научна конференция „Българският петнадесети век“, проведена на 19-21. 1992 г. в София и организирана от НБКМ „Св. св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с други научни институции. Изнесеният доклад е на тема „Движението на шейх Бедреддин Махмуд и неговите последователи“. Публикуван е в сборник с доклади от конференцията.
 3. Участие в научна конференция „Мюсюлманската култура в българските земи“ (1-3 декември 1994 г., София), организирана по проект за проучването на мюсюлманските общности на Балканите, включващ специалисти от различни научни институции. Изнесеният доклад е на тема „Житието на Демир Баба и създаването на ръкописи от мюсюлманите от хетеродоксните течения на исляма в Североизточна България“. Публикуван в сборник с доклади от конференцията.
 4. Участие в научна конференция „Исторически аспекти на мюсюлманската култура в българските земи“ (април 1998 г., София), организирана по проект за проучването на мюсюлманските общности на Балканите. Темата на изнесения доклад е „Ислямски неортодоксални течения в българските земи“. Публикуван в сборника с доклади от конференцията.
 5. Участие в международна научна конференция „Етнология на суфитските ордени – теория и практика“, състояла през май 2000 година в София. Изнесен е доклад на тема „Превратностите на времето и проблемът с идентичността на алианите в България“, публикуван в сборника с доклади от конференцията.
 6. Участие в международна научна конференция в Истанбул „Проблеми на османския период в българската и турската историография – сравнителен поглед“, организирана от Университета Сабанджъ (юни 2004 г.). Докладът, който е изнесен, е на тема „Проблематиката на неортодоксалния ислям и суфийските мистични ордени в българската книжнина от 1878 г. до днес“.
 7. Участие в научен симпозиум Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu” (8-10 Ekim 2004), Бурса (Турция). Темата на доклада е Balkanlarda Hz. Ali Kültü (Bulgaristan Örneği)” (Култът към Хазрети Али на Балканите (по примера на България)). Публикуван в сборника с доклади.
 8. Участие в научна конференция „Памет, език, култура“, проведена през месец юни 2006 г. във Велико Търново (организирана от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с други научни институции). Докладът, който е изнесен, е Универсалните общочовешки ценности в поезията и традиционната култура на алевийско-бекташийската общност в България“.
 9. Участие в научна конференция „Ценности и глобализация“ (10-11 ноември 2006 г.) в Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Тема на изнесения доклад „Глобализацията и ценностите в алевийско-бекташийската култура“. Докладът е публикуван в сборника с доклади.
 10. Научна конференция “Местата на всекидневието и градското пространство в Югоизточна Европа”, състояла се през май 2007 г., организирана от Института по Балканистика (БАН). Докладът, който е изнесен, е на тема „Процесът на урбанизация и съвременното състояние на алевиите в Турция“.                     
 11. Участие в международна научна конференция „Хетеродоксните мюсюлмани и Балканският полуостров“ (7-8 март 2011 г. в София), организирана от Института по етнография и фолклор с Етнографски музей към БАН и посолството на Ислямска република Иран. Темата на изнесения доклад е „Култът към Али и неговите измерения сред алевийско-бекташийската общност в България“.
 12. Участие като гост на празнуването на празника Хъдреллез в Алевийско-бекташийския културен институт в Малберг-Хаусен (Германия), 4-6 май 2011 година.   

 

II. Участия в конференции в периода 2012-2017 година (от времето на работа във Фондация „Либерална интеграция“ – София)

 

 1. Участие в семинар „Обредът Семах в алевийско-бекташийската култура“, проведен в град Разград на 14 декември 2011 г., организиран от Сдружение „Джем“ – Разград.
 2. Участие в международна конференция „Пролетни празници на Балканите“, състояла се на 04-06 май 2012 г. в град Русе. Изнесен е доклад на тема Измерения на култа към Хъзър-Илияс и празникът Хъдреллез сред алеви бекташите в Североизточна България“ (Kuzey-Doğu Bulgaristan’da Aleviler Bektaşiler Arasında Hızır-İlyas kültünün yansımaları ve Hıdrellez kutlamaları).
 3. Участие в конференция Anadoludan Balkanlara Alevilik-Bektaşilik” (Алевизмът-Бекташизмът от Анадола към Балканите), състояла се в Ялова (Турция) на 14-15 юли 2012 г. в рамките на Голямата Балканска среща (13-19 юли 2012 г.) за приятелство между балканските страни, организирана по повод 100-годишнината от Балканските войни. Организатори на конференцията – Фондация „Джем“ (клон Ялова) и Община Ялова.
 4. Участие в конференция, организирана от Сдружение „Джем“ – Разград на тема „Курбанът в религиите“, състояла се на 29 октомври 2012 г. в град Разград. Докладът, който е изнесен, е Традицията за даване на курбан при алевийско-бекташийската общност в Лудогорието“ (Deliorman’da AleviBektaşi Topluluğunda Kurban Geleneği). Публикуван е в книгата с доклади от конференции, организирани от Сдружение „Джем“.
 5. Участие в конференция, организирана от Сдружение „Джем“ – Разград на тема Deliorman ve Türk Kültüründe Aşıklık ve Zakirlik Geleneği” (Ашъкската традиция и институцията на закира в Лудогорието и тюркската култура) (12-13 Октомври 2013), проведена в град Разград. Темата на изнесения доклад е „Нефесите и музикалното им изпълнение като форма на съхраняването на алевийско-бекташийската идентичност в Лудогорието“. Докладът е публикуван в книга с доклади от конференциите, организирани от Сдружение „Джем“ – Разград.
 6. Участие в научна конференция, организирана от Фондация „Джем“ (Турция) в сътрудничество с университети и община Чорлу (Турция) на тема Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik Sempozyumu” (Първи международен симпозиум „Алевизмът Бекташизмът на Балканите“ (26-27 октомври 2013), град Чорлу. Темата на изнесения доклад е Bulgaristanda Alevi-Bektaşi Kültürünün Korunmasında ve İfadesinde Nefeslerin ve Zâkirliğin Yeri ve Rolü: Deliorman Bölgesi Örneği” (Ролята на нефесите и закирите в съхраняването и изявата на алевийско-бекташийската култура в Лудогорието). Докладът в разширен вид е публикуван в сборника с доклади от конференцията (Balkanlarda Alevilik Bektaşilik. Çorlu, 2015).
 7. Участие в международна научна конференция Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması’’ (Мъдреците на тюркския свят: Среща, посветена на Господарите на Сърцето), 26-28 май 2014, Ескишехир (Турция)). Изнесеният доклад е на тема „Yunus Emre’nin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bulgaristan’da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına Yansıması“ (Възгледите на Юнус Емре и отражението им върху ценностната система и начина на живот на алевийско-бекташийската общност в България). Докладът е публикуван в сборника с доклади от конференцията (Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması (26-28 Mayıs 2014, Eskişehir). Bildiriler kitabı, Eskişehir, 2014).
 8. Участие в конференция, организирана от Сдружение „Джем“ – Разград на тема “Türk ve Alevi-Bektaşi Geleneği ve Topluluğun Sosyal Hayatı Bağlamında Kadının Yeri” (Мястото на жената в социалния живот на тюркската и алевийско-бекташийската традиция), състояла се на 08. 2014 г. в град Разград. Темата на изнесения доклад е „Alevi-Bektaşi Kültüründe Kadının Yerinin Geleneksel Boyutları (özellikle Kuzey-Doğu Bulgaristana odaklanma)“ (Традиционните измерения на мястото на жената в алевийско-бекташийската култура (по примера в Североизточна България). Докладът е публикуван в книга с доклади от конференциите, организирани от Сдружение „Джем“ – Разград.
 9. Участие в научна конференция „Тракия през Средновековието и османската епоха (Характер и динамика на поселищния живот)“ (София, 27-28 ноември 2014), организирана от Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Центърът за регионални изследвания и анализи към Исторически факултет. Изнесеният доклад е на тема: „Сведения за установяването на представители на ислямските мистични течения в Тракия и влиянието им върху динамиката на поселищната система в този регион (края на XIVXVII век)“ (под печат).
 10. Участие в научна конференция, организирана от Фондация „Джем“ (Турция) в сътрудничество с Университет „Кятиб Челеби“ (Измир), други университети и община Чорлу (Турция), на тема „2. Uluslararası Balkanlarda Alevilik Bektaşilik: Seyid Ali Sultan Sempozyumu” (Втори международен симпозиум „Алевизмът Бекташизмът на Балканите: Сейид Али Султан“, 11-12 април 2015 (Чорлу)). Темата на изнесения доклад е „Balkanların Dinî ve Siyasî Tarihi Açısından İki Kaynak: Seyyid Ali Sultan ve Demir Baba Velâyetnamelerinin Karşılaştırılması“ (Два източника за религиозната и политическа история на Балканите: сравнителен анализ на вилайетнаметата на Сейид Али Султан и Демир Баба). Сборникът с доклади е под печат.
 11. Участие в научна конференция „Uluslararası Kerbela ve Hz. Hüseyin Sempozyumu” (Международен симпозиум „Кербеля и Хазрети Хюсеин“) (14-15 май 2015, Анкара), организиран от Фондация за култура и изкуство „Хюсеин Гази“. Темата на доклада е „Kerbela Faciası ve Hazreti Hüseyin Acısı – Bulgaristan ve Balkanlar’daki Alevi-Bektaşilerin Dini Sisteminin İşaretleyici Boyutu” (Трагедията в Кербеля и скръбта по Хазрети Хюсеин – определящ маркер в религиозната система на алеви-бекташите в България и на Балканите). Докладът е публикуван в книгата с доклади от конференцията.
 12. Участие в международна научна конференция “The Ottoman Balkans: Personal Dimensions. Agents of Faith” (Османските Балкани: персонални измерения. Представители на вярата), състояла се в София (в сградата на Етнографския институт с музей (ИЕФМ) на 25-26 юни 2015 г. Темата на изнесения доклад е Muhyiddin Abdal – a Spiritual Preacher of the Alevi-Bektashi Community in the Eastern Balkans under the Ottomans“ (Мухйиддин Абдал – един духовен проповедник от алевийско-бекташийската общност в Източните Балкани под османска власт). Докладът е под печат.
 13. Участие в научна конференция, организирана от Университета в град Невшехир, Турция, на тема „Втори международен симпозиум Хаджи Бекташ Вели. Толерантност и мир“ ( Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu) (08-10 Октомври 2015). Темата на изнесения доклад е Bulgaristan’da Gayri-Sünni Eğilimli (Alevi-Bektaşi Eğilimli) Dini-Mistik Geleneğinin Yerleşmesine İlişkin Toponimik ve Onomastik Bir Bakış” (Един поглед върху топонимията и ономастиката, свързана с установяването на религиозно-мистичната традиция с несунитска (алевийско-бекташийска) насоченост в България“. Докладът е публикуван в сборник с доклади от конференцията (2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu (08-10 Ekim 2015). Sempozyum Bildirileri. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016, 354-378).
 14. Участие в научна конференция, посветена на големия тюркски поет Юнус Емре, състояла се в град Маниса (Турция) в рамките на дните, посветени на Юнус Емре (15-16 Октомври 2015) ( Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 15-16 Ekim 2015, Manisa). Докладът, който е изнесен, е на тема Yunus Emre’nin ve diğer Yunus’ların Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Topluluğun Üzerinde Etkileri ve İzleri” (Влиянието на Юнус Емре и неговите следовници поети върху алевийско-бекташийската общност в България и следите на това влияние). Публикуван е в книгата с доклади от конференцията.
 15. Участие в научна конференция на тема “9. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi” (Девети международен конгрес за размяната на население и балканската турска култура), организиран от Дружеството на преселниците в Самсун (Турция), община Самсун, Университетът в Самсун и Фондацията на преселниците от Гърция (Истанбул) (5-6 декември 2015). Изнесеният доклад е на тема Bulgaristanda Bektaşilik” (Бекташизмът в България). Публикуван е в книгата с доклади от конференцията (Balkan Tarihi Kongresi ( Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Samsun/Türkiye, 05-06 Aralık 2015).
 16. Участие в научен симпозиум, организиран от Световната бекташийска организация и Бекташийския комитет в Албания, на тема “The reestablishment of Bektashism through the tradition of EhliBejt and the historical role of Dede Reshat Bardhi” (Възраждане на бекташийската мисъл и традицията на Ехли бейт и историческата роля на Деде Решат Барди). Симпозиумът е проведен в Тирана на 19-20 март 2016 г. Изнесеният доклад е на тема „Бекташийската традиция в България и Северна Гърция“ (The Bektashi Tradition in Bulgaria and North Greece). Публикуван на албански език в брошура, издадена от Бекташийския комитет в Тирана.
 17. Участие в международна научна конференция The International Börklüce Mustafa Symposium” (Международен симпозиум „Бьорклюдже Мустафа“), организиран от Академия за средиземноморски изследвания – Измир, Егейския университет в Измир и други университети (2-6 Юни 2016), състояла се в Измир. Темата на изнесения доклад е „ Yılında Meydana Gelen Olaylara Işık Tutan Bir Kaynak: Şeyh Bedreddin Menakıbnamesi (Hafız Halil bin İsmail). Докладът в пълния си вариант под заглавие „Менакъбнамето на Шейх Бедреддин Симави от Хафъз Халил като биографичен и исторически източник за събитията от края на XIV-началото на XV век“ (The menakibname of Sheikh Bedreddin of Simav by Hafiz Khalil as biographical and historical source of the events from the end of 14th and the beginning of 15th century) е под печат.
 18. Участие като гост в работната среща „Съхраняване и развитие на турската култура в България чрез привличане на младото поколение“, организирана и проведена под патронажа на Илхан Кючюк (Председател на Младежко ДПС и член на Европейския парламент), в град Кърджали на 21-22 Октомври 2016 г.
 19. Участие като гост във Фестивала на озаните (Şahkulu Ozanlar Festivali), организиран от Фондация „Шахкулу Султан Вакфъ“ в теккето Шахкулу Султан в Истанбул на 13-14 май 2017 година. Отправено е поздравление към участниците като представител на алевийско-бекташийската общност в България.

               

 

 

       

Дейност